Verkoopsvoorwaarden

 

De verkoopsvoorwaarden van Vita-Optima

-    De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vita-Optima®
-    Enkel door schriftelijke mededeling kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Alle overige bepalingen blijven van kracht.
-    Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Vita-Optima® ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen/overeenkomsten :
•    Alle aanbiedingen van Vita-Optima® zijn vrijblijvend. Vita-Optima®  heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
•    Een overeenkomst komt pas tot stand als Vita-Optima®  jouw bestelling heeft geaccepteerd. Vita-Optima®  heeft het recht bestellingen te weigeren (met motivering) of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als jouw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijg je daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Prijzen en betalingen :
•    De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
•    Bestellingen worden niet verzonden vooraleer de betaling is ontvangen. De factuur wordt samen met de zending verstuurd.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten :
•    Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Vita-Optima® geleverde artikelen rusten, moet je geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Reclamaties en aansprakelijkheid :
•    Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dien je uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Vita-Optima®  te melden.

Diversen :
•    Je kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Vita-Optima®  deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
•    Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vita-Optima®  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Vita-Optipma®  vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
•    Vita-Optima®  mag bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
•    Onverminderd de overige aan Vita-Optima®  toekomende rechten, heeft Vita-Optima®  in geval van overmacht het recht om de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan jou mee te delen.